/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Zaimek nieosobowy es.

2. Partykuła doch.

3. Czasowniki po których występuje biernik np.: besuchen, kaumfen, fraget, hassen, mögen, aufräumen,

   sehen...

4. Odmiana rodzajnika określonego w mianowniku i bierniku.

5. Odmiana czasownika möchte.

 

Funkcje językowe:

1. Zjawiska atmosferyczne i ich opisywanie.

2. Nazwy miesięcy i pór roku. Opowiadanie, którą porę roku lubi się najbardziej i dlaczego.

3. Czynności wykonywane w czasie wolnym.  Opisywanie, co lubi się robić trochę, co bardzo, a co najbardziej. 4. Częstotliwość wykonywania danych czynności.

5. Informowanie o dacie swoich urodzi oraz z kim je się obchodzi.

6. Zapraszanie gości, wyrażanie prośby dotyczącej prezentów, składanie życzeń.

 

Gramatyka:

1. Liczebniki do 100.

2. Odmiana czasowników regularnych: kommen, wochnen, machen, reiten itp.

3. Odmiana czasowników sein i haben.

4. Odmiana czasowników nieregularnych: sehen, lesen, sprechen, fahren.

5. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.

6. Przeczenia nein i nicht.

7. Zaimki dzierżawcze w mianowniku.

8. Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.

2. Przedstawianie się i pytanie innych skąd pochodzą, ile mają lat itp.

3. Określanie pochodzenia innych osób.

4. Określanie położenia miast.

5. Wyszukiwanie informacji w Internecie.

6. Formy spędzania wolnego czasu oraz nazwy sprzętu związanego z aktywnościami w czasie wolnym.

7. Wyrażanie upodobań.

8. Kolory.


Klasa 5


Klasa 7 A

Gramatyka:

1. Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.

2. Przyimki w celowniku.

3. Zaimki dzierżawcze w celowniku.

4. Czasowniki: sein, stehen, sitzen, liegen i hängen

5. Zwroty: man muss i man kann.

6. Forma möchte … + Infinitiv

7. Zdania ze spójnikami: zwar ... aber, aber ... i darum/ deshalb

8. Przyimki stosowane przy odpowiedzi na pytanie wohin?: zu, nach, in, an, auf; przyimek mit oraz von ... bis,
   vom ... bis zum
.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie okolicy, w której się mieszka, swojego mieszkania.

2. Określanie położenia przedmiotów.

3. Wady i zalety mieszkania w centrum miasta.

4. Plany wakacyjne; wakacje w mieście.

5. Sposoby spędzania wakacji i ferii zimowych.

6. Podróże dalekie i bliskie.

7. Nazwy krajów.

8. Podawanie wad i zalet podróżowania różnymi środkami lokomocji.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 4


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Zdanie pytające zależne.

2. Zdanie podrzędne ze spójnikiem ob.

3. Zaimek względny i zdanie względne.

4. Zdanie podrzędne ze spójnikiem weil.

5. Konjunktiv Präteritum czasowników  können i sollen.

 

Funkcje językowe:

1. Czynności dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2. Kłótnie – powody, rady dotyczące ich rozwiązania.

3. Informowanie o marzeniach i wyobrażeniach dotyczących krewnych.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Liczebniki do 100.

2. Odmiana czasowników regularnych: kommen, wochnen, machen, reiten itp. oraz czasowników sein i mögen.

3. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.

4. Przeczenia nein i nicht.

5. Zaimki dzierżawcze mein/ meine, dein/ deine w mianowniku.

6. Dopełniacz nazw własnych np.: Annas Mutter.

 

Funkcje językowe:

1. Formy powitania i pożegnania.

2. Przedstawianie się i pytanie innych skąd pochodzą, ile mają lat itp.

3. Opisywanie członków rodziny i przyjaciół.

4. Opisywanie tego, co się lubi, oraz pytanie o to innych.

 

Gramatyka:

1. Zaimki dzierżawcze oraz przeczenie kein w celowniku

2. Odmiana czasownika modalnego müssen i sollen.

3. Stopniowanie przymiotników.

4. Imperfekt czasowników haben i sein.

5. Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek osobowy w celowniku.

6. Perfekt czasowników regularnych.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie obowiązków domowych.

2. Opisywanie ludzi, ich cech charakteru i wyglądu.

3. Części garderoby, dialogi w sklepie.

4. Wybór prezentów.

5. Opisywanie ważnych uroczystości, wyrażanie radości i współczucia.

6. Porównywanie cech osób i rzeczy.

7. Opisywanie wydarzeń z przeszłości.

 


Klasa 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Gramatyka:

1. Czasownik werden.

2. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków.

3. Zdanie podrzędne ze spójnikiem wenn.

4. Konstrukcja um ... zu.

 

Funkcje językowe:

1. Wykonywanie czynności w przyszłości – pytania i odpowiedzi.

2. Pytanie o plany i prognozy na przyszłości oraz udzielanie odpowiedzi.

3. Porównywanie osób.

4. Nauka języków obcych, oferta kursów językowych oraz podróże z nimi związane.


Klasa 7 F

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660