/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Zaimek nieosobowy es i man.

2. Partykuła doch.

3. Czasowniki po których występuje biernik np.: besuchen, kaumfen, fraget, hassen, mögen, aufräumen, sehen ...

4. Odmiana rodzajnika określonego w mianowniku i bierniku.

5. Odmiana czasownika möchte oraz czasowników nieregularnych: Fahrem, laufer, schlafen.

6. Spójnik denn.

 

Funkcje językowe:

1. Zjawiska atmosferyczne i ich opisywanie.

2. Nazwy miesięcy i pór roku. Opowiadanie, którą porę roku lubi się najbardziej i dlaczego.

3. Informowanie o dacie swoich urodzi oraz z kim je się obchodzi.  Zapraszanie gości, wyrażanie prośby dotyczącej prezentów, składanie życzeń

4. Wakacje i ferie zimowe – najchętniej wykonywane czynności.

5. Kartka z pozdrowieniami.

 

Gramatyka:

1. Liczebniki do 100.

2. Odmiana czasowników nieregularnych i rozdzielnie złożonych.

3. Prosty i przestawny szyk wyrazów w zdaniu.

5. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.

6. Przeczenia nein i nicht.

7. Zaimki dzierżawcze w mianowniku.

8. Rodzajnik określony, nieokreślony oraz przeczenie kein w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny zawody i zwierzęta domowe.

2. Opisywanie wyglądu i charakteru.

3. Przedmioty i przybory szkolne oraz oceny.

4. Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.

5. Dni tygodnia.

6. Czas wolny, hobby i zainteresowania.

7. Obsługa komputera – podstawowe słownictwo.


Klasa 5


Klasa 7 A

Gramatyka:

1. Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.

2. Przyimki w celowniku.

3. Zaimki dzierżawcze w celowniku.

4. Czasowniki: sein, stehen, sitzen, liegen i hängen oraz modalne: müssen, dürfen, mögen.

5. Zwroty: man muss i man kann.

6. Forma möchte … + Infinitiv

7. Zdania ze spójnikami: zwar ... aber, aber ... i darum/ deshalb

8. Przyimki stosowane przy odpowiedzi na pytanie wohin?: zu, nach, in, an, auf; przyimek mit oraz von ... 
    bis, vom ... bis zum
.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie okolicy, w której się mieszka (wady i zalety), swojego mieszkania, miasta i jego infrastruktury.

2. Określanie położenia przedmiotów w domu oraz różnych miejsc w mieście.

3. Podawanie wad i zalet podróżowania różnymi środkami lokomocji.

4. Opisywanie drogi oraz określanie kierunku.

5. Sposoby spędzania wakacji i ferii zimowych.

6. Nazwy krajów.

7. Podawanie dat.

8. Wady i zalety robienia zakupów w małym sklepie i w supermarkecie.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 4


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Zdanie pytające zależne.

2. Zdanie podrzędne ze spójnikiem ob.

3.Rekcja czasowników i przymiotników.

4. Pytania o dopełnienie przyimkowe.

5. Zaimek nieokreślony man.

 

Funkcje językowe:

1. Czynności dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2. Zaangażowania charytatywne.

3. Urządzenia medialne – posiadanie i użytkowanie.

4. Interpretacja wyników ankiety dotyczącej korzystania z mediów.

5. Opisywanie czynności, które wykonuje się za pomocą internetu.

6. Opisywanie gazetki szkolnej.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Liczebniki do 100.

2. Odmiana czasowników regularnych oraz czasowników sein i mögen.

3. Zaimki pytające oraz pytanie przez inwersję.

4. Przeczenia nein, nich oraz kein

5. Zaimki dzierżawcze mein/ meine, dein/ deine w mianowniku.

6. Dopełniacz nazw własnych np.: Annas Mutter.

7. Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie członków rodziny i przyjaciół.

2. Opisywanie tego, co się lubi, oraz pytanie o to innych.

3. Przedmioty i przybory szkolne.

4. Nazwy kolorów.

5. Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.

6. Chwalenie, krytykowanie i wyrażanie własnej opinii.

7. Dni tygodnia.

 

Gramatyka:

1. Odmiana czasownika modalnego sollen.

2. Stopniowanie przymiotników.

3. Imperfekt czasowników haben i sein.

4. Rodzajnik określony i nieokreślony oraz zaimek osobowy w celowniku.

5. Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych.

6. Spójniki: und, aber, oder, denn, sondern oraz deshalb.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie ludzi, ich cech charakteru i wyglądu.

2. Części garderoby, dialogi w sklepie.

3. Wybór prezentów.

4. Opisywanie ważnych uroczystości, wyrażanie radości i współczucia.

5. Porównywanie cech osób i rzeczy.

6. Opisywanie wydarzeń z przeszłości.


Klasa 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Gramatyka:

1. Czas przeszły Imperfekt czasowników regularnych, nieregularnych oraz czasowników modalnych.

2. Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych.

3. Zdanie podrzędne ze spójnikami  als i dass.

 

Funkcje językowe:

1. Pytanie o wydarzenia z przeszłości oraz udzielanie na nie odpowiedzi.

2. Opowiadanie baśni.

3. Pozdrowienia z podróży.

4. Wpisy na portale społecznościowe.


Klasa 7 F

Edycja IX

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660