/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres klasy I.

 

Gramatyka:

1. Czasowniki: be, have/have go, can, like w formie oznajmującej, pytającej i przeczącej.

2. Zaimek wskazujący: this i these.

3. Formy dzierżawcze.

4. Przyimki miejsca.

5. Konstrukcja there is/there are.

 

Funkcje językowe:

1. Powitanie i pożegnanie.
2. Członkowie rodziny.
3. Nazwy osób i miejsc w mieście.
4. Nazwy państw i miejsce pochodzenia.
5. Nazwy pomieszczeń w domu oraz opisywanie swojego pokoju.
6. Nazwy zajęć w czasie wolnym.

Zakres klasy I i II.

 

Gramatyka:

1. Czasownik need.
2. Czas Present Simple.

 

Funkcje językowe:

1. Zainteresowania, ulubione zajęcia wykonywane w czasie wolnym.
2. Liczebniki do 100.
3. Nazwy zwierząt (w tym dzikich).

Zakres klasy I - III.

 

Gramatyka:

1. Czas Present Simple (zdania pytające, przeczące i oznajmujące).
2. Czasownik be.
3. Zaimki wskazujące this/ that/ these/ those.
4. Zaimki dzierżawcze.
5. Dopełniacz saksoński.
6. Liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych.
7. Zaimki pytające Who, What, How old, Where, When.

 

Funkcje językowe:

1. Człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, charakter, opisywanie ludzi).
2. Członkowie rodziny, przedstawianie siebie i innych, podawanie wieku.
3. Poznawanie nowych osób (pytania o wiek, datę urodzenia, pochodzenie przyjaciół oraz udzielanie odpowiedzi).
4. Nazywanie ulubionych przedmiotów, zabaw i gier,przedmioty codziennego użytku.
5. Przymiotniki opisujące zwierzęta, przedmioty, przeżycia.
6. Państwa i narodowości.

 

Zakres z klasy IV.

 

Gramatyka:

1. Czasy Present Simple i Present Continuous.
2. Czasownik be i inne czasowniki (zdania twierdzące, pytające i przeczące).
3. Przysłówki częstotliwości.
4. Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy) w tym nieregularne.
5. Przymiotniki w zdaniach porównawczych (as ... as).
6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
7. Przyimki miejsca.
8. Konstrukcja some, any.

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru).
2. Człowiek (charakter i uczucia).
3. Zainteresowania (co lubimy robić, a czego nie, pytania i odpowiedzi).
4. Nazwy zawodów i czynności związane z ich wykonywaniem.

Zakres z klasy IV.

 

Gramatyka:

1. Czasy Present Simple i Present Continuous.
2. Czasownik be i inne czasowniki (zdania twierdzące, pytające i przeczące).
3. Przysłówki częstotliwości.
4. Stopniowanie przymiotników (stopień wyższy) w tym nieregularne.
5. Przymiotniki w zdaniach porównawczych (as ... as).
6. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
7. Przyimki miejsca.
8. Konstrukcja some, any.

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru).
2. Człowiek (charakter i uczucia).
3. Zainteresowania (co lubimy robić, a czego nie, pytania i odpowiedzi).
4. Nazwy zawodów i czynności związane z ich wykonywaniem.

Zakres z klasy IV - VI.

 

Gramatyka:

1. Czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple (czasowniki regularne, nieregularne oraz be).
2. Przysłówki częstotliwości.
3. Zaimki pytające.
4. Wyrażanie przyczyny i rezultatu (because, because of, that’s why).
5. Wyrażenia przyimkowe.

 

Funkcje językowe:

1. Przedstawianie osób (zainteresowanie i różne formy spędzania wolnego czasu; wyrażenie przyimkowe).
2. Liczebniki główne i porządkowe oraz daty.
3. Życie rodzinne.
4. Zawody.
5. Uczucia, emocje, cechy charakteru oraz wygląd zewnętrzny.
6. List prywatny (wyrażenia rozpoczynające i kończące list nieformalny).

Zakres z klasy VII.

 

Gramatyka:

1. Kolokacje.
2. Zastosowanie zaimków względnych i osobowych.
3. Czasy przeszłe.
4. Przymiotniki, przysłówki i zaimki względne w zdaniach.
5. Strona bierna w Present Simple, Past Simple, Present Perfekt, Future Simple.
6. Czasowniki frazowe.
7. Czasowniki modalne.

 

Funkcje językowe:

1. Wakacje i podróże (typy zakwaterowania, sposoby spędzania wakacji)
2. Kontynenty i kraje.
3. Środki transportu oraz miejsca i osoby związane z podróżowaniem.
4. Zaproszenie (przyjmowanie go i odmawianie).


Klasa 2


Klasa 3


Klasa 4


Klasa 5


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

Pobierz zakres

Edycja X

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660