/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

1. Witanie się i żegnanie.
2. Co jedzą zwierzęta: fruit, meat, leaves itp.
3. Sporty.
4. Mówienie o tym co potrafimy , a czego nie potrafimy robić.
5. Przedmioty w pomieszczeniach.
6. Dni tygodnia.
7. Liczby 1-20
8. Co potrafią i czego nie potrafią robić zwierzęta.
9. Części ciała.
10. Pogoda.
11. Polecenia wydawane w klasie.
12. Zwroty używane w codziennym życiu: witanie się, żegnanie, dziękowanie itp.

 

1. Nazwy zwierząt.
2. Kolory.
3. Liczebniki 1-10.
4. Przyimki miejsca.
5. Nazwy członków rodziny.
6. Jedzenie – nazwy produktów.
7. Czasowniki wyrażające umiejętności.
8. Części ciała.
9. Nazwy zabawek i przedmiotów do zabawy.
10. Nazwy przyborów szkolnych.
11. Polecenia wydawane przez nauczyciela w klasie.
12. Nazwy produktów spożywczych.
13. Czasowniki ruchu: biegać, skakać itp.

 


Klasa 2

1. Części ciała  zwierząt.
2. Kategorie zwierząt: ssaki, płazy itp.
3. Przedmioty używane w różnych zawodach.
4. Liczby 1-100
5. Przyimki miejsca.
6. Wielkanoc.
7. Zastawa stołowa.
8. Nazwy miesięcy
9. Nazwy sportów.
10. Pory roku.
11. Podawanie godzin.
12. Kategorie  jedzenia.
13. Nazwy sklepów.
14. Nazwy zawodów.
15. Przedmioty związane ze szkołą.

 


Klasa 3

1. Kraje i narodowości.
2. Czas Present Simple.
3. Części ciała.
4. Nazwy zawodów.
5. Nazwy sklepów.
6. Nazwy członków rodziny.
7. Nazwy mebli.
8. Przymiotniki dzierżawcze.
9. Przyimki miejsca.
10. Czasownik modalny „can”.
11. Godziny.

 


Klasa 4

1. Czas Past Simple.
2. Pytania typu „wh-”.
3. Czasowniki modalne: can, have to, must.
4. Zaimki względne: who,  which, whose, where.
5. Liczebniki porządkowe.
6. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.
7. Much, many, a lot of, some, any.
8. Zjawiska pogodowe.
9. Członkowie rodziny.
10. Nazwy zawodów.
11. Stopniowanie przymiotników.
12. Choroby.


Klasa 5

1. Nazwy zawodów.
2. Przymiotniki określające osobowość.
3. Czas Present Simple i Present Continuous.
4. Stopniowanie przymiotników.
5. Too i enough.
6. Zaimki względne.
7. Katastrofy naturalne.
8. Phrasal verbs.
9. Czasowniki modalne.
10. Środowisko.
11. Okresy warunkowe.
12. Strona bierna.
13. Some, any, no, every.
14. Present Perfect.


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

1. Zwierzęta i kategorie zwierząt.
2. Okresy warunkowe.
3. Gerund or infinitive.
4. Zdania względne określające.
5. Czasowniki modalne: must, mustn’t oraz have to.
6. Phrasal verbs.
7. Strona bierna.
8. Przedimki.
9. Środowisko – słownictwo.
10. Proponowanie.
11. Konstrukcja would rather.

Pobierz zakres

1. Dźwięki wydawane przez zwierzęta.
2. Forma infinitive i gerund
3. Gesty (shake your head, nod your head etc.).
4. Przymiotniki określające osobowość.
5. Czasowniki opisujące zasady:  must, mustn’t etc.
6. Choroby i dolegliwości.
7. Miejsca uprawiania sportów.
8. Some, any, much, many, a, an.
9. Too i enough.
10. Nazwy wzorów: checked, plain itp.
11. Technologia.
12. Phrasal verbs.
13. Tworzenie przysłówków.


Klasa 1

Edycja IX

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660