Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres klasy I.

 

Gramatyka:

1. Czas Presen Continuous
2. Tryb rozkazujący
3. Konstrukcje there is/ there are

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wyglądu zwierząt.
2. Nazwy dzikich zwierząt.
3. Opisywanie czynności zwierząt żyjących na farmie.
4. Bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.
5. Liczebniki do 15.
6. Targowisko oraz rzeczy, które można tam kupić.
7. Łączenie nazw towarów z odpowiednimi sklepami.

Zakres klasy I i II.

 

Gramatyka:

1. Struktury językowe: let’s buy some …, Can I have …, What would you like to …
2. Czas Present Simple vs Present Continuous

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy produktów spożywczych.
2. Nazwy zawodów.
3. Nazwy instrumentów muzycznych.
4. Dialogi w restauracji.
5. Przepisy kulinarne.
6. Kuchnie świata.
7. Czynności i sporty wykonywane w czasie wolnym.

Zakres klasy I - III.

 

Gramatyka:

1. Wyrażenie have got.
2. Liczba mnoga rzeczowników regularnych
3. Rzeczowniki złożone
4. Wyrażenie There is/ There are – twierdzenia, pytania, przeczenia
5. Przedimki: a, an, the
6. Przyimki miejsca

 

Funkcje językowe:

1. Przedmioty szkolne, przybory szkolne, pomieszczenia w szkole
2. Podawanie czasu
3. Rodzaje domów, pomieszczenia w domu i jego wyposażenie

Zakres z klasy IV.

 

Gramatyka:

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ( a lot of, many, much)
2. Wyrażenie Would like (to)
3. Czasownik like (co lubimy jeść)
4. Czas Present Continuous dla wyrażenia zaplanowanej przyszłości.
5. Stopniowanie przymiotników.
6. Wyrażenie How much (przy pytaniu o cenę)

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny
2. Zawody
3. Artykuły spożywcze
4. Jedzenie w domu i poza domem.
5. Kupowanie i zamawianie jedzenia.
6. Opisywanie części garderoby i zakupy.

Zakres z klasy IV.

 

Gramatyka:

1. Czasy Past Simple i Past Continuous
2. Pytania z użycie Whose
3. Czasowniki modalne can, must, have, should

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie obiektów miejskich i ich położenie.
2. Przepraszanie i reagowanie na przeprosiny.
3. Przybory toaletowe, środki czystości.
4. Obowiązki domowe.
5. Proszenie o radę i udzielanie jej.

Zakres z klasy IV - VI.

 

Gramatyka:

1. Czasowniki frazowe.
2. Czas Present Continuous – plany.
3. Wyrażenie be goint to – zamiary.
4. Czas Future Simple.

 

Funkcje językowe:

1. Zapraszanie.
2. Organizowanie przyjęcia.
3. Czynności dnia codziennego.
3. Podróżowanie i turystyka.
4. E-mail nieformalny.

Zakres z klasy VII.

 

Gramatyka:

1. Przymiotniki odczasownikowe zakończone na -ed.
2. Przymiotniki odrzeczownikowe związane z pogodą.
3. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.
4. Czasowniki frazowe – ochrona środowiska.
5. Przymiotniki zakończone na -ing oraz -ed.

 

Funkcje językowe:

1. Zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe.
2. Ochrona środowiska.
3. Gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem.
4. Hodowla zwierząt.
5. Konstrukcje właściwe dla ankiet, wyników oraz wniosków.


Klasa 2

Gramatyka:

1. Struktura have got.
2. Czasownik modalny can.

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy zabawek.
2. Nazwy zwierząt domowych.
3. Nazwy zwierząt hodowanych przez dzieci z różnych krajów.
4. Kolory
5. Liczby od 1 do 10
6.  Czynności wykonywane przez zwierzęta.


Klasa 1


Klasa 3


Klasa 4


Klasa 5


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

Pobierz zakres

Edycja XI